Adatkezelési tájékoztató

Jelen Adatkezelési Tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) a Fundamenta Lakáskassza Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő) által üzemeltetett Fundamenta Akadémia internetes honlapon (webhely: www.akademia.fundamenta.hu) keresztül megvalósuló szolgáltatások nyújtása során végzett adatkezeléseinek összefoglaló tájékoztatója.

(A dokumentum letöltése: ITT)

1. Értesítés jelen Tájékoztató változásáról

A személyes adatok kezelésének változása esetén a jelen Tájékoztató egyidejű frissítésére kerül sor. Fenntartjuk a jogot, hogy a gyakorlatainkat és a jelen Tájékoztatót bármikor módosítsuk. A Tájékoztatónak az Érintettek jogait és szabadságait érintő valamennyi jelentős változása esetén az Adatkezelő megfelelő figyelemfelhívást tesz közzé az Ingatlanportálon.

2. Az adatkezelés hatálya

Adatkezelő üzleti tevékenysége és fent meghatározott internetcímen elérhető webhely szolgáltatása Magyarországra irányul, és azt Magyarországról nyújtja. Ennek értelmében az üzleti tevékenység végzésére és webhelyen keresztül történő szolgáltatás nyújtására, valamint az Érintettekre, azok igénybevétele során a magyar jog az irányadó.

Adatkezelő az Érintettek adatait elsősorban az alábbi jogszabályok előírásira figyelemmel kezeli:

 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet); (The EU General Data Protection Regulation – Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete), (a továbbiakban: GDPR),
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ekertv.),
 • és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grt.)
 • a felnőttképzésről szóló 2013. évi CXXVII. tv. (Felnőttképz.tv.)
 • a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. V. törvény
 • évi CLV. tv. a fogyasztóvédelemről (a továbbiakban: Fvtv.)

3. Adatkezelő megnevezése, elérhetősége

 Adatkezelő neve: Fundamenta-Lakáskassza Zrt. (a továbbiakban: Adatkezelő)

Adatkezelő székhelye: 1123 Budapest, Alkotás u. 55-61.

Adatkezelő postacíme: 1123 Budapest, Alkotás utca 55-61.

Adatkezelő telefonszáma: 06 70 514 8901

Adatkezelő e-mail címe: akademia@fundamenta.hu

 

4. Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjének elérhetősége:

compliance@fundamenta.hu

 

5. Fundamenta Akadémia weboldal használatához kapcsolódó adatkezelések

 5.1. Felnőttképzési tevékenység adatkezelése

Az adatkezeléssel érintettek köre: a képzésre jelentkező és a képzésen résztvevő személyek.

Az adatkezelés jogalapja: Jogi kötelezettség teljesítése, a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) pontja, mely a Felnőttképzési tv. 21. §-án alapul és a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja, amely a képzésben résztvevővel kötött felnőttképzési szerződés teljesítését jelenti.

Kezelt adatok köreAdatkezelés célja
A képzésben résztvevő neve, születési neve, anyja neve, születési helye és ideje, neme, társadalombiztosítási azonosító jele,   állampolgársága, lakóhelye és tartózkodási helye, telefonszáma, e-mail címe, nem magyar állampolgár Magyarországon való tartózkodásának jogcíme és a tartózkodásra jogosító okirat, okmány megnevezése és száma

Felnőttképzési szolgáltatás nyújtása, s ehhez kötődően a képzésben résztvevők nyilvántartásának vezetése, illetve vizsgára való lejelentés, vizsgaszervezés lebonyolítása, képzésszakmai jogszabályokból, valamint a képzési szerződésből eredő kötelezettségek teljesítése, jogszabályi lejelentés teljesítése, számviteli kötelezettségek teljesítése, kapcsolattartás.

A képzési jogviszonnyal összefüggő adatok, így a képzésben résztvevő iskolai és szakmai végzettségével, nyelvi ismereteivel, képzésbe történő felvételével, tanulmányainak értékelésével és minősítésével, a képzéssel megszerzett szakképesítés vagy egyéb kompetencia megnevezésével, a vizsga helyével, időpontjával, eredményével kapcsolatosakFelnőttképzési szolgáltatás nyújtása, a képzésben résztvevők nyilvántartásának vezetése, vizsgára való lejelentés, vizsgaszervezés lebonyolítása, a vonatkozó jogszabályokból és képzési szerződésből eredő kötelezettségek teljesítése, jogszabályi lejelentési kötelezettség teljesítése.
Résztvevő törzslap adatai (vizsgázó neve, születési név, születési hely, idő, anyja születési neve, tanulói azonosító száma, a kiállított bizonyítvány sorozatjele és sorszáma)A felnőttképzési törvényben előírt jogszabályi kötelezettség teljesítése érdekében.

Az adatkezelés időtartama: Az Adatkezelő a képzésszakmai tevékenysége során kezelt személyes adatokat jogszabály alapján a keletkezésüktől számított öt évig, illetve a számviteli kötelezettség teljesítéséhez szükséges személyes adatait jogszabály alapján a számla kiállításától számított 8. évig tartja nyilván és kezeli.

 

5.2. Rendezvényhelyszín bérlés szolgáltatás adatkezelése

Az adatkezeléssel érintett: a Fundamenta Akadémia weboldalon a rendezvényhelyszín bérlés szolgáltatás ajánlatkérő felületen, illetve a bérleti szerződésben megnevezett személy.

Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján az Érintett hozzájárulása.  Az önkéntes hozzájárulást az Érintett jelen Adatkezelési tájékoztató megismerésével és a megkereséshez történő hozzájárulásra szolgáló mezők kitöltésével, az ott található hozzájáruló nyilatkozat bejelölésével adja meg. A szolgáltatás igénybevétele önkéntes, az Érintett megfelelő tájékoztatást követően meghozott döntésén alapul. Bérleti szerződés létrejötte esetén a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján a szerződés teljesítése.

Az adatkezelés célja: az ajánlatkérésben megadott adatokon alapuló ajánlat megküldése a kapcsolattartó ajánlatkérő részére, az ajánlat elfogadása esetén a rendezvényhelyszín bérleti szerződés megkötése és teljesítése.

Az adatkezelés időtartama: Adatkezelő az ajánlatkérés során megadott adatokat a bérleti szerződés létrejötte esetében a szerződés megszűnését követő 5 évig kezeli, a számviteli elszámoláshoz szükséges adatokat a szerződés megszűnését követő 8 évig kezeli. Amennyiben az ajánlat az ajánlatkérő részéről nem kerül elfogadásra, úgy az ajánlatkérésben szereplő adatokat Adatkezelő az ajánlatkérés napját követő 90. napjáig kezeli.

6. Panaszkezelési eljáráshoz kapcsolódó adatkezelés

Adatkezelés célja: Az Adatkezelő képzési tevékenységével összefüggésben vagy egyéb okból az Érintett vagy harmadik személy által benyújtott panasz esetén a panaszkezelési eljárás lefolytatása érdekében a rendelkezésére bocsátott vagy a panaszkezeléshez kapcsolódó személyes adatokat kezeli, azokat nyilvántartja.

Adatkezelés jogalapja: Jogi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) pontja), mely az Fvtv. 17. § A (7) és 17. § (3) bekezdésén alapul.

Az adatkezelés időtartama: Az Adatkezelő a személyes adatokat – telefonon benyújtott panasz esetén a hangfelvételt is – a panaszkezelési eljárás lezárását követő öt évig őrzi meg.

7. Az Érintett (Felhasználó) adatkezeléssel kapcsolatos jogai

 

7.1. Hozzáférési jog: Kérelemre az Adatkezelő tájékoztatást ad az Érintett általa kezelt adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az Adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az esetlegesen bekövetkezett adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A tájékoztatást Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül megadja.

A hozzáférési jog keretében Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Érintett rendelkezésére bocsátja, legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül. Az Érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel.

7.2. Adatok hordozhatóságához való jog: Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, melynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:

 • az adatkezelés az Érintett hozzájárulásán vagy szerződésen alapul; és
 • az adatkezelés automatizált módon történik.

Az adatok hordozhatóságához való jog fentiek szerinti gyakorlása során az Érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását. Az adathordozhatóságra irányuló kérelemben foglaltakat Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül teljesíti.

7.3. A helyesbítéshez való jog: Az Érintett kérheti kezelt adatainak helyesbítését, melyet Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül teljesít.  Figyelembe véve az adatkezelés célját, az Érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

7.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog: Adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot az adatkezelés korlátozása céljából. Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • az Érintett tiltakozott az Adatkezelő jogos érdeke alapján végzett adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

7.5. A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”): Adatkezelő a személyes adatot törli, ha:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • az Érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy a Felhasználó a tiltakozik a közvetlen üzletszerzés érdekében történő adatkezelés ellen;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • az Érintett a törlést kéri, vagy tiltakozik az adatkezelés ellen, és a személyes adatok gyűjtésére a közvetlenül gyermekeknek kínált információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és a fentiek szerint azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az Érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

Adatkezelő a helyesbítésről, a korlátozásról és a törlésről az Érintettet, továbbá mindazokat az adatkezelőket értesíti, akiknek korábban az adatot továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az Érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

7.6. Tiltakozáshoz való jog: Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak Adatkezelő jogos érdekén alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 

8. Az érintetti jogok gyakorlására irányuló kérelmek teljesítése

 

Az 7. pontban foglaltak szerinti tájékoztatást és intézkedést díjmentesen biztosítja Adatkezelő. Ha az Érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre:

 • észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy
 • megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet a kérelem nyomán hozott intézkedésekről, ideértve az adatmásolatok kiadását is. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet. Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmét, a tájékoztatást elektronikus úton adja meg Adatkezelő, kivéve, ha az Érintett azt másként kéri.

Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az Érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az Érintett panaszt nyújthat be a 8. pontban megjelölt felügyeleti hatóságnál, és az ugyanott írtak szerint élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Érintett bármilyen, a személyének azonosítását lehetővé tevő módon beterjesztheti kérelmeit Adatkezelőhöz.  A kérelmet beterjesztő Érintett azonosítása azért szükséges, mert a kérelmeket Adatkezelő csak az arra jogosultaknak teljesítheti. Ha az Adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, az Érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.

Érintett kérelmeit postai úton Adatkezelő postacímére (1123 Budapest, Alkotás utca 55-61.), e-mailben a compliance@fundamenta.hu e-mail címre juttathatja el. E-mailben küldött kérelmet Adatkezelő csak akkor tekinti hitelesnek, ha azt az Érintett Adatkezelőnek megadott és nyilvántartott e-mail címéről küldik, ugyanakkor a másik e-mail cím használata nem jelenti a kérelem figyelmen kívül hagyását. E-mail esetében a kézhezvétel időpontjának az elküldést követő első munkanapot kell tekinteni.

9. Adatvédelem, adatbiztonság

Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról, technikai és szervezési intézkedésekkel valamint belső eljárási szabályokkal gondoskodik a jogszabályok, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásáról. Megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen a kezelt adatokat.

Ennek érdekében Adatkezelő a webhely eléréséhez titkosított csatornát használ, ezen felül a fentieknek megfelelően az Adatkezelő titkosított adatállományok formájában rögzített, adatkezelési célonként elkülönítve tárolja a kezelt adatokat, melyekhez Adatkezelő meghatározott – jelen webhelyen folytatott tevékenységének folytatásában feladatokat ellátó – alkalmazottai férhetnek hozzá, akiknek munkaköri felelőssége az adatok védelme és e tájékoztatónak és a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő felelősségteljes kezelése.

A látogatottság mérésének és a webhely használatára vonatkozó szokások feltérképezésének alapjául szolgáló adatokat Adatkezelő informatikai rendszere kezdettől fogva oly módon rögzíti, hogy azok közvetlenül nem kapcsolhatók egy személyhez sem.

10. Panasztétel, Jogérvényesítés

Az Érintettek jogérvényesítési lehetőségeiket a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és a GDPR alapján bíróság előtt gyakorolhatják, valamint panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhatnak:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Postacím: 1363 Budapest, Pf. 9.

Telefon: +36 1 391 1400

Fax: +36 1 391 1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Webhely:  http://www.naih.hu/

A bírósági út választása esetén a per – az Érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt indítható meg.