Felhasználási feltételek

Jelen dokumentum tartalmazza a Fundamenta-Lakáskassza Pénzügyi Közvetítő Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1123 Budapest, Alkotás utca 55- 61., a Fővárosi Bíróság Cégbírósága által 01-09-673867 cégjegyzékszámon nyilvántartott:, adószám: 12402502-4-43 , a továbbiakban, mint: „Szolgáltató”) által üzemeltetett https://akademia.fundamenta.hu/ internetes honlapon (a továbbiakban: „Honlap”) elérhető szolgáltatások igénybevételének, az igénybe vevő (a továbbiakban: „Felhasználó”) általi használatra vonatkozó Felhasználási Feltételeket. A Honlap használata kizárólag jelen Felhasználási feltételek elfogadása mellett, az itt meghatározott szabályoknak megfelelően történhet. Felhasználó a Honlap használatának megkezdésével, elfogadja, és magára nézve kötelezőnek ismeri el e feltételeket. A Felhasználó vállalja, hogy a Honlapot, és az azon található adatokat, információkat kizárólag saját felelősségére használja. A jelen Felhasználási feltételek a közzététel napjától hatályos.

Szerzői jog

A Honlap bármely eleme és annak egésze, továbbá a Honlapon a Szolgáltató által elérhetővé tett minden tartalom (beleértve az egyes felhasználói hirdetéseket, a Honlap arculata, tartalmának összeválogatása, elrendezése is) szerzői jogi védelem – és bizonyos esetekben – védjegyoltalom alatt áll. A Honlap bármely elemének másolása, módosítása vagy újbóli közzététele – a Szolgáltató kifejezetten erre irányuló felhasználási engedélye nélkül – polgári jogi és büntetőjogi felelősséget von maga után. A Honlap nem használható fel és nem hasznosítható a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül, így különösen tilos a Honlap egészét, bármely részét sokszorosítani, másolni, újraközölni, terjeszteni, kivéve, ha a Szolgáltató egyértelműen és kifejezetten ehhez külön hozzájárul.

Információk

A Szolgáltató nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a honlap használatából, annak használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból származnak. Szolgáltató továbbá fenntartja a jogot, hogy a Honlapon mindenkor megjelenő tartalmat bármikor, értesítés nélkül kijavítsa, pontosítsa és/vagy tökéletesítse

Felhasználási feltételek módosítása

Jelen Felhasználási feltételeket a Szolgáltató bármikor jogosult egyoldalúan módosítani.

Honlap célja

Honlap célja, hogy az azon keresztül nyújtott szolgáltatások igénybevételével Felhasználó el tudja juttatni jelentkezését Szolgáltató által szervezett hatósági képzésekre, valamint, hogy annak használatával Felhasználó rendezvényhelyszín bérletére vonatkozó ajánlatot tudjon  kérni Szolgáltatótól.

A Honlapon elérhető szolgáltatásokat  Szolgáltató nyújtja, mellyel kapcsolatban  Felhasználó megérti és elfogadja az alábbiakat:

 • a Honlap látogatása minden Felhasználó számára ingyenes és személyes adatok megadása továbbá regisztráció a használatához nem szükséges.  
 • A Honlap használatával kötött szerződés nyelve a magyar. A szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek, azt a Szolgáltató nem iktatja.  
 • A jelen Felhasználási feltételekben nem szabályozott kérdésekben a magyar jogszabályok irányadók, így különösen:
  • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
  • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
  • 1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról
  • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
  • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) 
  • 40/2015. (XII. 30.) NGM rendelet a pénzügyi szolgáltatás közvetítői, a biztosításközvetítői és a tőkepiaci üzletkötői hatósági képzéssel és hatósági vizsgával összefüggő feladatokról
  • 2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről

A Honlapon keresztül történő tanfolyamra jelentkezés, illetve rendezvényhelyszín bérleti ajánlat igénylés során a megadott adatok pontosságáért, aktuális és valós mivoltáért kizárólag  Felhasználót terheli felelősség. Szolgáltató kizár bárminemű felelősséget, amely a Honlapon megadott adatok helytelenségéből, elírásából, hibás vagy hamis jellegéből vagy nem valós adatok megadásával összefüggésben merül fel.  A nyilvánvalóan hamis, hiteltelen adatokkal megküldött jelentkezéseket, ajánlatkéréseket Szolgáltató jogosult figyelmen kívül hagyni. 

1. Szolgáltatások

1.1. Jelentkezés hatósági képzésekre

1.1.1. Felhasználó Szolgáltató által kínált hatósági képzések között a Honlapon válogathat. A képzések mellett látható jelentkezés fülre kattintva Felhasználó számára megjelenik a jelentkezési adatlap. A jelentkezéskor Felhasználónak a következő adatokat kell megadnia Képző részére:  név, e-mail cím, beosztás. Résztvevő továbbá köteles a személyes adatai kezeléséhez az adatkezelési tájékoztatóban (http://akademia.fundamenta.hu/adatkezelesi-tajekoztato/) foglaltak szerint hozzájárulni

1.1.2. Szolgáltató köteles a Honlapon keresztül leadott jelentkezések leadásától számított 2 munkanapon belül a jelentkezést visszaigazolni és elektronikus úton megküldeni a részvételhez szükséges dokumentumokat (képzési jelentkezési lap, jelentkezési lap  a hatósági vizsgára) valamint a felnőttképzési szerződést , amelyeket Felhasználó papír alapon köteles hiánytalanul kitölteni, aláírásával ellátni, digitalizálni, ezt követően pedig visszajuttatni Szolgáltatónak elektronikus valamint postain úton egyaránt, a Szolgáltató által küldött e-mailben előzetesen megjelölt példányszámban. Egyebekben a képzésen történő részvételhez Felhasználó köteles megküldeni Szolgáltató részére közjegyző által vagy a kiállító iskola által hitelesített érettségi bizonyítványát vagy a 40/2015. (XII. 30.) az NGM rendelet 5. § (3) bekezdés b)–d) pontjában felsorolt szakmai tapasztalatra vonatkozó, a munkáltató vagy a megbízó által kiállított eredeti igazolást.

1.1.3. Munkáltató a képzésekre munkavállalók nevében, csoportosan is jelentkezhet , erre az akademia@fundamenta.hu e-mail címen van lehetőség. Ebben az esetben elektronikus üzenetben Munkáltatónak szükséges megadnia a képzésre jelentkeztetni tervezett munkavállaló 1.1.1. pontban meghatározott adatait, illetve Munkáltató köteles a munkavállalók adataival kitöltött részvételhez szükséges dokumentumok Szolgáltató részére történő eljuttatásáról gondoskodni.

1.1.4. Felhasználó jelentkezése kizárólag akkor tekinthető véglegesnek, amennyiben Felhasználó megfizette a képzés díját a felnőttképzési szerződésben foglaltak szerint. Felhasználó köteles a képzés díjának megfizetését igazoló átutalási bizonylatot Szolgáltató részére a részvételhez szükséges dokumentumokkal együtt továbbítani.

1.2. Rendezvényhelyszín bérleti ajánlat igénylése

1.2.1. Felhasználó a Honlapon található adatlap kitöltésével tudja megjelölni rendezvényhelyszín bérlésével kapcsolatos igényeit. Az ajánlatkérő adatlapon Felhasználó a következő információkról köteles nyilatkozni : név, cégnév, e-mail cím, telefonszám, rendezvény dátuma, rendezvény típusa, catering szolgáltatás igénybevétele. Továbbá az ajánlatkérő ív megküldéséhez szükséges, hogy Felhasználó hozzájáruljon személyes adatai kezeléséhez az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint (http://akademia.fundamenta.hu/adatkezelesi-tajekoztato/). Amennyiben Érdeklődő a rendezvény típusa fülnél az egyéb rendezvényt jelölte meg, az üzenet ablakban köteles bővebb információt nyújtani a rendezvény típusát, jellegét illetően.

1.2.2. Az adatlap beérkezését követően Szolgáltató 2 munkanapon belül e-mailben felveszi a kapcsolatot Felhasználóval és jelzi, hogy a kívánt feltételek mellett a megjelölt időpontban a kiválasztott terem szabadon bérelhető e, illetve az adatlapon megjelölt specifikációkra tekintettel meghatározza a bérleti díj teljes összegét. Abban az esetben, ha a kiválasztott terem nem érhető el az adott időpontban, Szolgáltató megkeresésében megjelöli azon szabad termeket, a számára rendelkezésre bocsátott információk ismeretében a rendezvény lebonyolítására alkalmasak lehetnek.

1.2.3. Amennyiben Felhasználó jelzi, hogy bérbe kívánja venni az általa megjelölt vagy Szolgáltató részéről alternatívaként felkínált termet a választott specifikációkkal, Felek Terembérleti Szerződést kötnek, amely részletesen szabályozza Felek jogait és kötelezettségeit a rendezvényhelyszín bérleti jogviszony tekintetében.

2. Kapcsolattartás, Panaszkezelés

Szolgáltató elérhetősége:

Név: Fundamenta Lakáskassza Kft.

Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 55-61.

E-mail címe: akademia@fundamenta.hu

Felhasználó a felmerülő panaszát a Szolgáltató ügyfélszolgálatának elérhetőségeire küldheti meg postai  levél vagy e-mail formájában. Szolgáltató a panaszt 30 napon belül kivizsgálja és írásban megválaszolja.